Touratech Shop

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN – GRONDPADMAN N.V.

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

1.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen GRONDPADMAN N.V. en koper waarop GRONDPADMAN N.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, alsmede op daaruit voortvloeiende verbintenissen voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. In geval, in toepassing van het voorgaande, andere voorwaarden zouden gelden of specifieke schriftelijke afspraken zouden worden gemaakt, gelden onderhavige voorwaarden nog steeds aanvullend

1.2 Algemene voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

ARTIKEL 2: AANBIEDING EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.2 Levertijden in aanbiedingen van GRONDPADMAN N.V. zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.3 Door GRONDPADMAN N.V. opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Prijsstijgingen die optreden na sluiting van de overeenkomst kunnen worden doorgerekend aan koper. Hierbij vallen onder meer wijzigingen met betrekking tot wisselkoersen, lonen, vrachttarieven, sociale lasten, in- of uitvoerrechten, grondstoffen, halffabricaten en verpakkingsmateriaal.

2.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod is GRONDPADMAN N.V. daaraan niet gebonden. In dat geval komt de overeenkomst volgens de aanbieding of offerte tot stand, tenzij GRONDPADMAN N.V. anders aangeeft.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht GRONDPADMAN N.V. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.6 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

2.7 In geval er enige indicatie is dat koper haar financiële verplichtingen niet zou kunnen nakomen, is GRONDPADMAN N.V. gerechtigd afdoende waarborgen of zekerheden te eisen alvorens de overeenkomst af te sluiten.

ARTIKEL 3: LEVERING

3.1 GRONDPADMAN N.V. is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. GRONDPADMAN N.V. is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

3.2 Overschrijding van de levertermijn kan nooit, ook niet na ingebrekestelling, aanleiding geven tot schadevergoeding.

3.3 Indien koper de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn niet heeft afgenomen, zal GRONDPADMAN N.V. de zaken tijdelijk opslaan. De opgeslagen zaken zijn voor rekening en risico van de koper. De kosten voor opslag komen voor rekening van koper.

3.4 Annulatie van bestellingen is niet mogelijk. In geval de koper alsnog een levering zou annuleren, zal hij een forfaitaire schadevergoeding van 30% op het overeenstemmend orderbedrag verschuldigd zijn aan GRONDPADMAN N.V. om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen.

ARTIKEL 4: PROTESTEN

4.1 Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) controleren op juistheid. Daarbij behoort koper te controleren of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

4.2 Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie werkdagen na levering schriftelijk aan GRONDPADMAN N.V. te worden gemeld. Niet zichtbare en geringe gebreken of tekorten behoren binnen drie werkdagen na ontdekking doch uiterlijk binnen twaalf maanden na levering te worden gemeld.

4.3 Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt geprotesteerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van GRONDPADMAN N.V. op de wijze zoals door GRONDPADMAN N.V. aangegeven.

ARTIKEL 5: BETALING

5.1 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, op een door GRONDPADMAN N.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. GRONDPADMAN N.V. is gerechtigd het totale of gedeeltelijke factuurbedrag te vorderen bij wijze van vooruitbetaling.

5.2 Een beroep op compensatie door koper is uitgesloten.

5.3 Bij niet-tijdige betaling is de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest op et openstaand factuurbedrag verschuldigd. Deze nalatigheidsintrest stemt overeen met de intrestvoet bepaald in toepassing van de Wet van 2 augustus 2002 inzake de betalingsachterstand in handelstransacties. Bovendien is koper in dat geval een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaande factuurbedrag verschuldigd aan GRONDPADMAN N.V. met een minimum van 50 euro per factuur.

5.4 Bij niet-tijdige betaling komt een eventuele overeengekomen korting te vervallen.

5.5 Klachten op een door GRONDPADMAN N.V. aan koper gezonden factuur dienen schriftelijk en onder opgave van redenen aan GRONDPADMAN N.V. te worden medegedeeld en dienen door GRONDPADMAN N.V. binnen veertien dagen na de factuurdatum te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan koper geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.

5.6 Onverminderd het in de wet bepaalde worden facturen van GRONDPADMAN N.V. direct en zonder ingebrekestelling opeisbaar zodra koper op enigerlei wijze de vrije beschikking over zijn vermogen verliest. GRONDPADMAN N.V. is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomt geheel of gedeeltelijk te ontbinden waarbij koper verplicht is tot vergoeding van de door GRONDPADMAN N.V. geleden schade en gederfde winst.

ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1 Zolang GRONDPADMAN N.V. enig bedrag van koper te vorderen heeft, blijven alle door GRONDPADMAN N.V. geleverde zaken eigendom van GRONDPADMAN N.V., ook voorzover deze door de koper zijn voldaan.

6.2 Zolang dit eigendomsvoorbehoud geldt is het de koper verboden de geleverde zaken te verkopen, verhuren, ruilen, aan anderen in gebruik af te staan, in pand te geven of uit de ruimte waarin zij zich bevinden te verwijderen, een of ander behoudens voorzover dit geschiedt in haar normale bedrijfsuitoefening. In dat laatste geval is de koper verplicht op eerste verzoek van GRONDPADMAN N.V. een pandrecht te vestigen op elke vordering die de koper met betrekking tot zaken jegens derden heeft.

6.3 De koper zal een elke derde die op de zaken ten aanzien waarvan een eigendomsvoorbehoud geldt, beslag legt of anderszins rechten doet gelden, onverwijld schriftelijk mededeling doen dat GRONDPADMAN N.V. eigenaar van de zaken is.

6.4 De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

ARTIKEL 7: GARANTIE

7.1 GRONDPADMAN N.V. garandeert de deugdelijkheid van de te leveren zaken gedurende een periode van twaalf maanden na levering tegen gebreken die uitsluitend het gevolg zijn fabricage- en/of materiaalfouten.

7.2 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan de overeenkomst, zal GRONDPADMAN N.V. de zaken binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving terzake van het gebrek door koper, naar keuze van GRONDPADMAN N.V., vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan GRONDPADMAN N.V. te retourneren en de eigendom aan GRONDPADMAN N.V. te verschaffen.

7.3 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer:

1. een gebrek niet binnen drie dagen nadat deze is ontdekt of in redelijkheid had kunnen worden ontdek, schriftelijk aan GRONDPADMAN N.V. is medegedeeld.

2. de zaak waarin een gebrek is opgetreden onjuist, onoordeelkundig of voor een ander doel dan waarvoor zij is bestemd is, is gebruikt.

3. door de koper zonder voorafgaande goedkeuring van GRONDAPADMAN N.V.wijzigingen en of reparaties zijn aangebracht.

7.4 Indien de door GRONDPADMAN N.V. verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent in het concrete geval wordt verstrekt.

7.5 Verdergaande aanspraken door de koper, zoals voor gevolgschade, zijn uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens en voorzover de schade het gevolg is van het ontbreken van een of meer eigenschappen in het geleverde waarvan de aanwezigheid uitdrukkelijk was toegezegd of indien sprake is van opzet of grove schuld.

ARTIKEL 8: OPSCHORTING EN ONTBINDING

8.1 GRONDPADMAN N.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

1. koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

2. na het sluiten van de overeenkomst GRONDPADMAN N.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voorzover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

3. Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

8.2 Voorts is GRONDPADMAN N.V. bevoegd de overeenkomst (te doen) ontbinden indien zich de omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomstonmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

8.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van GRONDPADMAN N.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Indien GRONDPADMAN N.V. aansprakelijk is voor directe schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, waarvan de gebrekkige zaak deel uitmaak, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt ot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van GRONDPADMAN N.V. in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

1. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

2. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

3. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van GRONDPADMAN N.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan GRONDPADMAN N.V. toegerekend kan worden;

4. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voorzover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

9.3 GRONDPADMAN N.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.4 GRONDPADMAN N.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat GRONDPADMAN N.V. is uitgegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid door GRONDPADMAN N.V. kenbaar behoorde te zijn.

9.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van GRONDPADMAN N.V. of zijn ondergeschikten.

ARTIKEL 10: OVERMACHT

10.1 Partijen zijn gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld , en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Daaronder wordt begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop GRONDPADMAN N.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waarvoor GRONDPADMAN N.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen van GRONDPADMAN N.V. daaronder begrepen.

10.2 GRONDPADMAN N.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat GRONDPADMAN N.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.

10.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.4 Voorzoveel GRONDPADMAN N.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te kome gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is GRONDPADMAN N.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 11: VRIJWARING

11.1 De koper vrijwaart GRONDPADMAN N.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten (van intellectuele eigendom) op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

11.2 Koper vrijwaart GRONDPADMAN N.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.

ARTIKEL 12: INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

12.1 Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt GRONDPADMAN N.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die GRONDPADMAN N.V. toekomen.

12.2 Alle door GRONDPADMAN N.V. eventueel verstrekte monsters, modellen en voorbeelden, zoals ontwerpen, tekeningen, (elektronische) bestanden etc, zijn uitsluitend bestemd om door koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van GRONDPADMAN N.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

12.3 Ingeval de producent ‘brand guidelines’ in het algemeen of een ‘policy’ voor verkopen via internet hanteert, zal GRONDPADMAN N.V. deze gegevens overmaken aan koper, die zich ertoe verbindt de inhoud van deze brand guidelines en internet policy na te leven.

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. In geval van geschil over een overeenkomst tussen dekoper en GRONDPADMAN N.V., welke ook de aard en de plaats van de levering moge zijn, zullen uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde (België), bevoegd zijn, zelfs indien het geaccepteerde wissels betreft betaalbaar en/of gedomicilieerd buiten het desbetreffend gerechtelijk arrondissement.